Silhouet Agatha Agnes Wilhelmina Rendorp (1804-1825)