Verslag der Feestviering bij de Inwijding van het Gedenkteeken ter eere van J.C.J. van Speijk, in het Burgerweeshuis der Stad Amsterdam, en Redevoering te dier aangelegenheid gehouden op 20 October 1831