In onze collectie bevindt zich een doek die werd gemaakt als aandenken aan de gebeurtenissen in Amsterdam op 26 februari 1787, één van de markante dagen in de strijd tussen prinsgezindten en patriotten, die al woedde vanaf rond 1775. Deze tegenstelling kwam begin 1787 ook tot uitdrukking binnen het, uit vier personen bestaande college van burgemeesters van Amsterdam: terwijl drie burgemeesters in een hoogoplopend conflict rond de stadhouder laatstgenoemde steun betuigden, stelde burgemeester Hendrick Hooft Danielsz zich achter een petitie van de patriotten die op deze dag het stadhuis bestormden om hun eis kracht bij te zetten. Na een toespraak werd hij door een grote menigte triomfantelijk naar huis gebracht onder het scanderen van ‘Leve vader Hooft’. Dit gevoel van verbondenheid met burgemeester Hooft komt ook tot uitdrukking in de hier afgebeelde doek: in de fraai bewerkte rand is minutieus de volgende tekst aangebracht: 'DE BURGER EN REGENT DOOR EENDRACHT T SAAM VERBONDEN [...] 26 FEBRUARY 1787'.

Het bovenstaande was slechts één van de schermutselingen tussen beide groeperingen in 1787. Na de inval van de Pruisen in het najaar werden de burgemeesters die eerder dat jaar waren afgezet, in ere hersteld. Nu moest de hervormingsgezinde burgemeester Hooft het veld ruimen, maar anders dan bij de overige patriotgezinde hoofdrolspelers heeft men het niet aangedurfd een proces tegen hem aan te spannen. Zijn niet-aflatende populariteit onder een fors deel van de Amsterdammers blijkt uit de vele lofdichten op zijn persoon en uit het grote aantal portretten in prent, op penningen, glazen, porselein en op speldjes. Meer informatie