VONDSTKAART

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf, 5.268kb)

TITEL
Beleidsplan 1995-1997. Stichting De Digitale Stad.

VINDJAAR
2010.

VINDPLAATS
Amsterdam.

HERKOMST
Gemeente Amsterdam.

JAAR VAN VERVAARDIGING
1994.

Het document is geschreven tussen 15 oktober 1994 en 1 januari 1995. Op pagina 4 wordt de eerste datum genoemd als zijnde reeds geweest: "Op 15 oktober 1994 is een vernieuwde Digitale Stad gepresenteerd.". Op dezelfde pagina wordt naar de tweede datum verwezen als zijnde nog moeten komen: "Deze [stichting] zal per 1 januari 1995 de rechtspersoonlijke verantwoordelijkheid overnemen van stichting De Balie."

VERVAARDIGER
Stichting De Digitale Stad.

In het document staan geen auteurs genoemd.

MATERIAAL
Papier.

AFMETINGEN
A4 (22 pagina's).

INHOUD
Dit document omvat het eigenlijke document en een apart genummerd document met tabellen en een grafiek.

Het gehele document bestaat uit negen onderdelen. Deze zullen kort worden omschreven. Eventueel met behulp van een citaat of een voorbeeld.

I. Samenvatting
Aan de hand van vier punten wordt dit document samengevat. Het tweede punt schetst De Digitale Stad als een proeftuin: "De Digitale Stad is een 'proeftuin' waar de eerste contouren van een elektronische samenleving gestalte krijgt." (blz. 2).

II. Achtergronden
Dit onderdeel beschrijft vier aspecten van De Digitale Stad. Deze zijn niet genummerd. De vier aspecten zijn respectievelijk: Ontstaan en Tweede Fase, Financieel Beleid 1995-1996, De Organisatie en Projecten.

III. Doelstellingen
De doelstellingen van De Digitale Stad hebben betrekking op drie processen. Deze zijn genummerd a t/m c. Deze drie processen zijn:

a. Democratische Processen: Een evenwichtige elektronische samenleving
b. Kennisprocessen: Ontwikkeling en overdracht
c. Economische Processen: Structuurversterking

Projecten die in het kader van deze laatste worden genoemd zijn het schrijven van een Handboek voor Digitale Steden en het organiseren van een 'strategische werkconferentie' om te komen tot een landelijk netwerk van digitale steden.

IV. Diensten
De diensten die De Digitale Stad levert, en nog wil gaan leveren, worden in dit onderdeel gegroepeerd met betrekking tot de drie processen zoals onderscheiden wordt in het vorige onderdeel, 'Doelstellingen'. De nummering a t/m c is aangehouden (overigens weergegeven met hoofdletters).

Voor de doelstellingen met betrekking tot Democratische Processen worden 3 soorten diensten genoemd. Voor de doelstellingen met betrekking tot Kennisprocessen worden er 8 genoemd. Tenslotte worden 2 soorten diensten genoemd voor de doelstellingen met betrekking tot Economische Processen.

V. Bewoners, Doelgroepen en Markt
Dit onderdeel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt heel kort het aantal bezoekers van De Digitale Stad en het profiel van deze bezoekers genoemd. In het tweede deel worden de doelgroepen van DDS kort genoemd. Bij elk van deze drie - regionaal, nationaal en internationaal - worden de mogelijkheden voor diverse actoren zoals de overheid en bedrijven genoemd: de ''markt' voor diensten.

VI. Uitdagingen, Toekomstige Ontwikkelingen
Dit onderdeel noemt een zevental uitdagingen die voor De Digitale Stad in het verschiet liggen met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Met name het zevenden punt, Landelijk Netwerk van Digitale Steden, wordt iets meer uitgewerkt en toegelicht.

VII. Marketingactiviteiten
Vijf op te zetten activiteiten worden genoemd. Doel hiervan is tot een zelffinanciering voor De Digitale Stad te komen.

VIII. Toelichting op de Begroting en Financiering 1995-1996
De veronderstellingen waarvan uitgegaan is bij opstelling van de begroting worden genoemd en kort toegelicht. Het gaat om zes ongenummerde veronderstellingen. De tabellen en de grafiek waaruit het volgenden onderdeel bestaat worden ook toegelicht.

IX. Financiële Stukken
Dit onderdeel, een min of meer apart document, heeft afzonderlijke pagina-nummering. Het bestaat uit 5 pagina's en in totaal 4 tabellen en een grafiek. Er zijn tabellen voor uitgaven, inkomsten, verloop en investeringen & afschrijvingen.

FUNCTIE
Het weergeven van de doelstellingen voor en de begroting van De Digitale Stad voor de jaren 1995 en 1996.

BIJZONDERHEDEN
Op de door ons gevonden versie staat dat het een concept behelst. Verder staat er met de hand 'Bijlage 1' op de voorkant geschreven.
De inhoudsopgave op de voorkant noemt dat onderdeel IX, Financiële Stukken, begint op pagina 18. Echter, op deze achttiende pagina begint een afzonderlijke nummering voor dit onderdeel.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!

Meer documenten
Bekijk de vondst: GEVONDEN: Documenten gemeente Amsterdam over DDS.