Mijn naam is Imara Limon. Als gastcurator werkte ik intensief samen met het museum. In het maakproces hadden we interessante discussies. Zeggen we blank of wit? Moet de tentoonstelling muzikaal en kleurrijk worden, of is dat een exotiserend, stereotype beeld? En in hoeverre laten we de gevolgen van het koloniale verleden van Nederland naar voren komen in de verhalen?

Ik vind het contact met mensen die een verhaal vertelden of een voorwerp uitleenden, heel waardevol. Toch wilde niet iedereen graag met ons samenwerken. Er was wantrouwen tegenover het museum, door slechte ervaringen met witte instituten in het verleden.

Meerdere mensen maakten zich zorgen over de manier waarop hun werk of verhaal ingekaderd zou worden, en drukten me op het hart dat ik persoonlijk – als zwarte vrouw – moest zorgdragen voor een waardige presentatie van hun werk. Of ze deden helemaal niet mee.

Ik nodig iedereen uit om deel te nemen aan het programma ‘Zwart Amsterdam’ met evenementen over de kwesties die ik net heb genoemd, en zoveel mogelijk van elkaar te leren.

 

English

My name is Imara Limon. As guest curator I worked closely with the museum. During the process we had interesting discussions. Do we speak of caucasian or white? Does the exhibition need to be musical and colourful, or would that be an exoticising sterotype? And to what extent should we foreground the consequences of the Dutch colonial past in the stories that have been told?

I value the exchanges that we have had with people who told their stories or lent us an object. However, some people were hesitant to work with us; we experienced a lack of trust due to negative experiences in the past with white institutions.

Several people worried about the way their story or their work would be framed, and made me promise – as a black woman – to personally take care of a worthy presentation of their contribution. And sometimes they chose not to work with the museum at all.

I would like to invite everyone to participate in the programme ‘Black Amsterdam’ with events around the issues mentioned here, and to learn from each other’s experiences.